• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС – Генерални урбанистички план Врања (Измена и допуна ГУП-а)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи 
                                                              Г У П
Нови слојеви су: “Граница”, “Намена”, “Саобраћај”, “Ограничења урбаног развоја” и “Водно земљиште”. Слојеви пружају увид у границу Измена и допуна ГУП-а,претежну намену простора, генералне правце регулације саобраћаја са профилима саобраћајница, ограничења урбаног развоја са локацијама које су обухваћене Изменом и допуном ГУП-а. 

Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања. Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1101
 


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.