• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за управљање људским ресурсима

Служба за управљање људским ресурсима  обавља послове коjи су везани за кадровска питања, социjалну и здравствену заштиту запослених и сарадњу с другим органима, стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организациjу стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога финансиjског плана за извршавање годишњег програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденциjе и персоналног досиjеа запослених, као и остале послове од значаjа за кариjерни развоj службеника.

Одељење обавља стручне, оперативне и административно-техничке послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Градске управе коjи се односе на: праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга организационих jединица Градске управе и jединица у њиховом саставу, обезбеђивање координациjе рада организационих jединица Градске управе, унапређивање организациjе и метода рада и покретање инициjативе за одговараjуће промене, унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима коjи се обраћаjу Градскоj управи.

У нормативно-правноj области одељење врши: израду аката о унутрашњем уређењу и систематизациjи радних места у Градскоj управи и других општих и поjединачних аката коjе доноси начелник Градске управе, усклађивање општих и поjединачних аката коjе припремаjу организационе jединице Градске управе са Уставом, законом, Статутом града и другим прописима

 

Руководилац: Хелена Стаjић
017/402 376
E-mail: helena.stajic@gmail.com

 

 


Службе и Одељења