• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за привреду и економски развоj

Одељење за привреду и економски развоj обавља послове који се односе на стратешко планирање, припрему и реализацију пројеката локалног економског развоја у сарадњи са стручним службама Градске управе и осталим органима града. Остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на градском и републичком нивоу у циљу интензивнијег економског развоја града. Учествује у предлагању развојних мера и изради пројектних предлога и обавља остале активности у управљању капиталним пројектима у сарадњи са надлежним стручним службама Градске управе, јавним предузећима и установама чији је оснивач град. Учествује у анализи, прикупљању и обради информација за израду Плана капиталних инвестиција. Прати конкурсе и јавне позиве домаћих и страних донатора, учествује у изради пројектних предлога и врши имплементацију пројеката из делокруга своје надлежности, координира на активностима капиталних инвестиција између Града, надзора и извођача. Обавља послове у вези са презентацијом инвестиционих потенцијала града, пружање подршке инвеститорима, информисање и редовну комуникацију са привредним друштвима и предузетницима на територији Града, сарадњу са релевантним републичким органима у области привреде. Врши пријем и обраду различитих врста захтева у вези предузетника, укључујући и послове такси превоза.

 У Одељењу се обављају и послови у области туризма који, између осталог, обухватају праћење прописа из области туризма и њихову примену из надлежности локалне самоуправе; решавање у управном поступку категоризације угоститељских објеката за смештај - објеката домаће радиности: соба, апартмана, кућа и сеоско туристичких домаћинстава. Затим рад у Централном информационом систему (ЦИС) - е Туриста, који поред категоризације обухвата и евидентирање некатегорисаних објеката и вођење база података (евиденције) о угоститељима и угоститељским објектима за смештај и генерисање извештаја у вези смештајне структуре града али и туристичког промета. Такође и комуникација са угоститељским објектима за смештај и другим субјектима који утичу на развој туристичке понуде града. Обухваћено је и учествовање у стратешком планирању тј. изради планских аката из области туризма са акцентом на израду Програма развоја туризма града, управљање пројектима у области туризма као и промовисање града и туристичких потенцијала Врања. Затим припрема, прикупљања и обрада података за категоризацију Града као туристичког места; старање о месту постављања и начину истицања туристичке сигнализације, предлагања висине боравишне таксе; прописивања Програма полагања и начин полагања стручног испита за локалне туристичке водиче, облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича, као и вођење евиденције туристичких водича Града.

Врши идентификацију неопходних планско-техничких и имовинских услова за реализацију капиталних пројеката, и у том смислу припрема и прибавља одговарајућу документацију од надлежних служби и органа на локалном и републичком нивоу.

У складу са потребама, израђује периодичне и годишње извештаје о раду Одељења. Израђује нацрте аката из своје надлежности које доносе органи Града и обавља друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.

 

 

Руководилац: Наташа Траjковић  natasa.trajkovic@vranje.org.rs
Бобан Станковић, координатор КЛЕР-а   privreda@vranje.org.rs
тел: 017/ 402 314

КЛЕР
Jасмина Петровић    ekrazvoj@vranje.org.rs
Милан Jањић    milanlena2015@gmail.com
Тања Ивановић     tivanovic.kler@yahoo.com

АПР И ТАКСИ ПРЕВОЗ
Дубравка Траjковић  rpreduzetnika@vranje.org.rs

ТУРИЗАМ
Ана Костић ana.kostic@vranje.org.rs

 

 

 


Службе и Одељења