• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. август 2023.

Расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације

Градско веће расписало је Јавни позив за учешће директних корисника, привредних субјеката, за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Врања.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 1. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
 2. Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.
 3. Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
 4. Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
 5. Уградња топлотних пумпи
 6. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
 7. Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
 8. Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Врања, линк: https://vranje.org.rs/fascikla/energetska-sanacija и садржи:

 • Јавни позив,
 • Прилог 1: Пријава,
 • Прилог 2: Изјава,
 • Прилог 3: Информација о потребној техничкој документацији,
 • Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком:„Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова– НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Града Врања, ул. Краља Милана бр.1, 17500 Врање - Комисија за реализацију мера енергетске санације или лично на шалтеру Градске управе града Врања бр.1 у услужном центру.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 017/402-381 или електронску адресу: energetskasanacija@vranje.org.rs