• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

20. септембар 2023.

Рани јавни увид за магистрални гасовод

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испрaвка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ 14 ГРЧ ОРЉАНЕ-ЛЕСКОВАЦ-ВРАЊЕ-ГРАНИЦА СА РЕПУБЛИКОМ СЕВЕРНОМ МАКЕДОНИЈОМ

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испрaвка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 ) Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом („Службени гласник РС”, број 42/23).

Одредбама члана 45а став 1. Закона o планирању и изградњи, односно чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) утврђена је организација раног јавног увида, као обавеза носиоца израде планског документа, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и очекиваним ефектима планирања.

У складу са наведеним, обавештавамо вас да ће рани јавни увид у трајању од 15 дана бити спроведен у периоду од 20. септембра до 04. октобра 2023. године.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11000 Београд закључно са 4. октобром 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде измена и допуна Просторног плана могу утицати на планска решења.

По потреби свим заинтересованим лицима обезбењђена је стручну помоћ при тумачењу изложених материјала , сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат.

Материјал за рани јавни увид:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-sa-elementima-0