• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

1. септембар 2023.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације соларне електране ,,Горње ливаде" КО Содерце

                                                               ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове ,комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине

 на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14, 83/18 , 31/19, 37/19-др.Закон , 9/20 , 52/21 и 62/23)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ГОРЊЕ ЛИВАДЕ“ КО СОДЕРЦЕ У ВРАЊУ

          Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране „Горње ливаде“ КО Содерце у Врању објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 10/2023.

         Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације соларне електране „Горње ливаде“ КО Содерце у Врању на животну средину објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 7/2023.

         Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.СЕПТЕМБРА 2023. године до 15. СЕПТЕМБРА 2023.године.  Елаборат за рани јавни увид ће бити изложен на интернет страници града Врања као и у просторијама Одељењa за урбанизам, имовинско правне послове , комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, у Врању сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

         Град Врање, као носилац израде Плана детаљне регулације соларне електране „Горње ливаде“ КО Содерце у Врању организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

         Правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије у писаној форми на писарници Градске управе у Услужном центру са назнаком за  Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање –Краља Милана 1, 17501 Врање, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.09.2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана детаљне регулације могу утицати на планска решења.