• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

8. септембар 2023.

Јавна презентација урбанистичког пројекта -архитектонско урбанистичка разрада локације вишепородичног стамбено-пословног објекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник  Републике  Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон, 9/20 , 52/21 и 62/23) и у складу са чланом 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник  Републике  Србије''  број  32/19), организује јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ,

 ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+3+Пс, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 5176, 5175/1, 5175/2 И 5194 КО ВРАЊЕ 1 У ВРАЊУ

 

Обрађивач урбанистичког пројекта  :         Предзеће за пројектовање, инжењеринг и                                                                                                             консалтинг „ВеЛеН ГРОУП“ доо

                                                                                ВРАЊЕ

Одговорни урбаниста :                                  Ненад Стојковић дипл.инж.арх.(ИК 200 1324 12)

подносиоц захтева:                                        „ВИГО“Д.О.О. ВРАЊЕ

                                                                        Улица Власинска број 12

                                                                        ВРАЊЕ

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 08.09.2023. године до 14.09.2023. године од 12-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1 , I спрат, канцеларија број 6.

         Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

         Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је Јована Антић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017/7155065) .