• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

4. септембар 2023.

ГИС – Просторни план Града Врања (Сеоска насеља Ристовац, Златокоп, Бресница, Големо село, Горњи Вртогош, Барелић и Вишевце)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи
                                                  ПРОСТОРНИ ПЛАН

Нови слој пружа увид у намену простора у обухвату Просторног плана, уређајне основе за сеоска насеља Горњи Вртогош, Златокоп, Големо Село, Бресница, Ристовац и Барелић-Вишевце, као и планирану регулацију у оквиру наведених сеоских насеља. Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања. Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице И кућне бројеве.
Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1216