• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

4. септембар 2023.

ГИС - ПГР ЗОНЕ 2 - Шапраначки рид

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи 
                                             П Г Р ЗОНЕ2

Овај сет података садржи следеће слојеве:
“Границе ПРГ - ова за цело грђ. подручје, Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Спратност, Регулација, Грађевинска линија, Водно земљиште, Путна мрежа.” Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Зоне 2 у Врању, (“Службени гласник града Врања”, број 33/2011) и Измене и допуне плана генералне регулације Зоне 2 у Врању - Шапранички рид ("Службени гласник града Врања'' број 26/2021).

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1298
 


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

4. децембар 2023.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре огласило је РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ...