• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

6. септембар 2023.

ГИС- ПГР Врањска Бања - Друга измена и допуна ПГР Врањске Бање

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

 

П Г Р Врањска Бања

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

“Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Регулација, Водно земљиште.”

Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Врањске Бање ("Службени гласник града Врања",број 4/2013, 6/2013), Измене и допуне плана генералне регулације Врањске Бање ("Службени гласник града Врања",број 24/2018), Друга измена и допуна Плана генералне регулације Врањске Бање ("Службени гласник града Врања",број 1/2021).

 

Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања и њихове појасеве заштите.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1472