• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

30. mart 2023.

Početak realizacije projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ u oblasti rodne ravnopravnosti

U Vranju je danas održan prvi radni sastanak u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, Stalne konferencije gradova i opština, koji se realizuje i u Vranju. Nataša Okilj, savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju SKGO rekla je ovom prilikom da se Grad Vranje prijavio i  Stalne konferencije opština i gradova dobio paket podrške. ,,Paket podrške za unapređenje rodne ravnopravnosti i uvođenje rodno-odgovornog budžetiranja ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama da svoje postupanje usklade sa zakonodavnim i strateškim okvirom koji se odnosi na ravnopravnost polova i podjednako učešće muškaraca i žena u procesima odlučivanja. Brojnim zakonima kao što su Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i drugi ustanovljavaju se obaveze koje se odnose na razvoj aktivne politike jednakih mogućnosti u svim oblastima društvenog života. Ovaj paket podrške pripremljen je tako da jedinicama lokalne samouprave pruži podršku u ispunjavanju zakonskih obaveza,'' istakla je Nataša Okilj. A najvažnije  aktivnosti u okviru realizacije ovog projekta su: izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, podrška za izradu Plana upravljanja rizicima, kao i obuka i održavanje individualnih konsultacija sa zaduženim akterima, odnosno pružanje podrške radnoj grupi sačinjenoj od direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u procesu izrade rodno odgovornog budžeta. Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici različitih institucija, takozvani indirektni i direktni budžetski korisnici, kao i predstavnici lokane samouprave Vranje, odnosno Skupštine grada i NVO sektora.