• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti  je ovlašćeno lice koje se brine o svim segmentima zaštite podataka o ličnosti. Lice prati primenu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade. Takođe, lice informiše, daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni i sarađuje sa Poverenikom.

Ovlašćeno lice: Ivica Mihajlović, šef Odseka za građanska stanja
Tel: 017-402-341
E-mail: ivica.mihajlovic@vranje.org.rs