• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na neposredni prijem podnesaka građana, preuzimanje i otvaranje pošte, zavođenje predmeta u osnovne evidencije i njihovu predaju u rad organizacionim jedinicama, otpremanje i ekspediciju pošte i dostavu pismena na teritoriji Grada.

Vrši prijem i čuvanje arhiviranih predmeta, vodi arhivske knjige i druge evidencije, izdaje arhivirane predmete ili pojedine njihove delove i vrši izlučivanje bezvrednog arhivskog materijala.

Izrađuje nacrte svih odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti.

Vodi matične knjige i knjige državljana, kao i registre tih knjiga za teritoriju grada Vranja, kao i opštine Gnjilane, Novo Brdo, Kosovska Kamenica i Vitina. Izdaje izvode iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, kao i druga uverenja iz tih knjiga. Izdaje uverenja o činjenicama o kojima Gradska uprava i njene organizacione jedinice ne vode službene evidencije. Izdaje uverenja i druge isprave vezane za ostvarivanje prava građana na privremenom radu u inostranstvu.

Vodi postupak i odlučuje u upravnim stvarima iz oblasti ličnog statusa građana i promene ličnog imena, vrši ispravke, naknadne upise i obnovu upisa u matičnim knjigama i knjigama državljana.

Obavlja poslove mesnih kancelarija. Vodi matične knjige za određeno matično područje i izdaje izvode i uverenja iz tih knjiga. Vrši dostavu pismena na terenu. Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe mesnih zajednica. Pruža pravnu i drugu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava. Pruža pomoć organima Grada i drugim organima i organizacijama na teritoriji Grada u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe gradskih mesnih zajednica i njihovih organa (obrazovanje organa mesnih zajednica, sazivanje sednica, vođenje zapisnika, izvršavanje odluka...), pruža pravnu i drugu pomoć građanima, organima i organizacijama na teritoriji Grada.

Vodi postupak i odlučuje u upravnim stvarima, ako propisima za određenu upravnu stvar nije određena stvarna nadležnost drugog organa, niti se nadležnost može utvrditi po prirodi te stvari.

Vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa.

U skladu sa zakonom, obavlja sve pripremne i organizacione poslove za sprovođenje referenduma i ličnog izjašnjavanja građana za područje Grada ili pojedinih naseljenih mesta i naselja na teritoriji Grada.

Vodi birački spisak građana (upis, promena, ispravka i brisanje), izdaje potvrde o biračkom pravu, predlaže raspored i uređivanje biračkih mesta za lokalne i parlamentarne izbore i obavlja druge poslove u skladu sa izbornim propisima.

Obavlja poslove na planu poboljšanja ekonomske i socijalne integracije nacionalnih manjina, posebno Roma kao socijalno najugroženije kategorije stanovništva, i stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju njihovih individualnih i kolektivnih prava.

Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove pružanje pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa građana, koja zbog svog socijalnog položaja, nisu u materijalnoj mogućnosti da ostvaruju i štite svoja prava i pravne interese (ratni invalidi, invalidi, lica u stanju socijalne potrebe, nezaposlena lica, izbegla i raseljena lica, korisnici materijalnog obezbeđenja i druga lica u stanju socijalne potrebe).

Pružanje pravne pomoći obuhvata davanje pravnih saveta, sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka, sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava, zastupanje fizičkih lica pred sudovima i drugim državnim organima, zastupanje fizičkih lica u njihovim pravnim poslovima, zaključivanje ugovora i poravnjanja i obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkih lica.

U okviru Odeljenja za opštu upravu, određeni poslovi iz izvornog delokruga Grada obavljaju se u sledećim mesnim kancelarijama:

1. Mesna kancelarija Barelić, sa sedištem u Bareliću, za naseljena mesta: Barelić, Barbarušince, Viševce, Gornje Punuševce, Koćura, Nova Brezovica, Stara Brezovica i Srednji Del.

2. Mesna kancelarija Bresnica, sa sedištem u Bresnici, za naseljena mesta: Bresnica, Struganica, Moštanica, Mečkovac, Suvi Dol, Ranutovac i Klašnjice.

3. Mesna kancelarija Buštranje, sa sedištem u Buštranju, za naseljena mesta: Buštranje, Buljesovce, Rusce i Gornje Žapsko.

4. Mesna kancelarija Vranjska Banja, sa sedištem u Vranjskoj Banji, za naseljena mesta: Vranjska Banja, Bujkovac, Izumno, Leva Reka, Kumarevo i Toplac.

5. Mesna kancelarija Vlase, sa sedištem u Vlasu, za naseljena mesta: Vlase, Gradnja, Strešak, Kruševa Glava, Urmanica, Smiljević, Uševce, Roždace, Stance, Dragobužde i Trstena.

6. Mesna kancelarija Golemo Selo, sa sedištem u Golemom Selu, za naseljena mesta: Golemo Selo, Dupeljevo, Lalince, Mijakovce, Mijovce, Oštra Glava, Studena i Tumba.

7. Mesna kancelarija Drenovac, sa sedištem u Drenovcu, za naseljena mesta: Drenovac, Dobrejance i Sekirje.

8. Mesna kancelarija Vrtogoš, sa sedištem u Vrtogošu, za naseljeno, mesto Vrtogoš.

9. Mesna kancelarija Donje Trebešinje, sa sedištem u Donjem Trebešinju, za naseljena mesta: Donje Trebešinje, Gornje Trebešinje, Donja Otulja, Gornja Otulja, Preobraženje i Nastavce.

10. Mesna kancelarija Donji Neradovac, sa sedištem u Donjem Neradovcu, za naseljena mesta: Donji Neradovac, Gornji Neradovac, Ribince i Pavlovac.

11. Mesna kancelarija Dubnica, sa sedištem u Dubnici, za naseljena mesta: Dubnica, Milivojce, Katun, Stropsko, Čestelin, Soderce i Beli Breg.

12. Mesna kancelarija Korbevac, sa sedištem u Korbevcu, za naseljena mesta: Korbevac, Klisurica, Limovac, Panevlje, Prevalac i Sebevranje.

13. Mesna kancelarija Kriva Feja, sa sedištem u Krivoj Feji, za naseljena mesta: Kriva Feja i Nesvrta.

14. Mesna kancelarija Lepčince, sa sedištem u Lepčincu, za naseljena mesta: Lepčince, Kopanjane, Margance, Surdul, Donje Punuševce i Đurkovica.

15. Mesna kancelarija Prvonek, sa sedištem u Prvoneku, za naseljena mesta: Prvonek, Duga Luka i Slivnica.

16. Mesna kancelarija Rataje, sa sedištem u Rataju, za naseljena mesta: Rataje, Aleksandrovac, Crni Lug, Donje Žapsko i Kupinince.

17. Mesna kancelarija Ristovac, sa sedištem u Ristovcu, za naseljena mesta: Ristovac, Milanovo i Davidovac.

18. Mesna kancelarija Stari Glog, sa sedištem u Starom Glogu, za naseljena mesta: Stari Glog, Babina Poljana, Korbul i Crni Vrh.

19. Mesna kancelarija Tesovište, sa sedištem u Tesovištu, za naseljena mesta: Tesovište, Gumerište, Bojin Del i Oblička Sena.

20. Mesna kancelarija Tibužde, sa sedištem u Tibuždu, za naseljena mesta: Tibužde, Zlatokop i Lukovo.

21. Mesna kancelarija Đukovac, sa sedištem u Đukovcu, za naseljena mesta: Đukovac i Dulan.

 

Rukovodilac: Marina Stojanović
tel: 017/402 325
E-mail: opstauprava@vranje.org.rs

 

Ivica Mihajlović, šef odseka za građanska stanja,
Lice za zaštitu podataka o ličnosti,     
tel: 017/402-341
E-mail: ivica.mihajlovic@vranje.org.rs 

 

Vesna Tasić, matičar: maticar@vranje.org.rs
Daliborka Milenković, zam. matičara: maticar@vranje.org.rs
Branka Milekić,  zamenik matičara:  millekicbrankaa@gmail.com
Branka Trajković, zamenik matičara:  maticar@vranje.org.rs
Nikolić Slavica, zamenik matičara
Biljana Krstić, zamenik matičara
Stojanović Slađana, zamenik matičara
Tomić Slavoljub, zamenik matičara
Slađana Spasić,  birački spisak: biracki1@vranje.org.rs               
Marina Andonova, birački spisak: 017/ 402-338, biracki@vranje.org.rs

Matična služba opština sa KiM:  maticar@vranje.org.rs
Zvonimir Filipović, matičar za Gnjilane
Trajanka Filipović, zamenik matičara za Gnjilane
Nebojša Đorđević, matičar za Kosovsku Kamenicu
Ljubiša Dinčić, zamenik matičara za Kosovsku Kamenicu
Srećko Jovanović, matičar za Vitinu
Zoran P. Jovanović, matičar za Novo Brdo
Dragan Stojiljković, zamenik matičara za Novo Brdo