• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС –БУНУШЕВАЦ (Привредно-радна зона)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

ПДР БУНУШЕВАЦ – БУНУШЕВАЦ 2 - БУНУШЕВАЦ 3 - БУНУШЕВАЦ 4

Овај сет података садржи следеће слојеве:

Границу обухвата, Намену, Инфраструктуру (планирану), Инфраструктурне објекте (планиране), Регулацију, Грађевинску линију и пресек саобраћајница, Путну мрежу.

Извор података су важећи плански документи: Измене и допуне Плана детаљне регулације привредно радне зоне „Бунушевац“ у Врању (''Службени гласник града Врања'' број 5/2019), Измене и допуне Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању (''Службени гласник града Врања'' број 27/2017), План детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 3 у Врању (''Службени гласник града Врања'' број 35/2016), План детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању (''Службени гласник града Врања'' број 15/2018).

У групи „Водопривредна инфраструктура“ мапиране су постојеће трасе водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације.

У групи „Електроенергетска инфраструктура“ мапиране су постојеће ТС-трафостанице на територији града, трасе и заштитни појасеви далековода.

Група ,,РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/3059


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.