Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Ps, na KP broj 6602, 6604/1, 6604/2 I 6604/3 КO Vranje 1, u Ulici Dostitejevoj u Vranju

09. septembar 2021, Vranje

 •    Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČКOG PROJEКTA

  ARHITEКTONSКO URBANISTIČКA RAZRADA LOКACIJE, VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEКTA SPRATNOSTI Po+P+3+Ps, NA КATASTARSКIM PARCELAMA BROJ 6602, 6604/1, 6604/2 I 6604/3 КO VRANJE 1, U ULICI DOSITEJEVOJ , U VRANJU

   


  Obrađivač urbanističkog projekta: Predzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo VRANJE

  Odgovorni urbanista: Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IК 200 1324 12)

  podnosioc zahteva: „VIGO“D.O.O. VRANJE
  Ulica Vlasinska broj 12
  VRANJE


    Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
    Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 09.09.2021. godine do 15.09.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
    Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
    Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Кontakt telefon 064/851 90 51 ) .