Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP za izgradnju verskog objekta-pravoslavne crkve-spratnosti Po+P na katastarskoj parceli br. 12090/2 KO Vranje u Vranju, PGR zone 3 u Vranju

03. novembar 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNjU VERSKOG OBJEKTA –PRAVOSLAVNE CRKVE-
  SPRATNOSTI Po+P NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 12090/2 KO VRANjE 1 U VRANjU, PGR ZONE 3 U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta : JP“Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
       VRANjE
                            Ive Lole Ribara broj 1

                           Odgovorni urbanista : Miodrag Protić dipl.inž.arh.(IK 200 1276 11)

  podnosioc zahteva:STOJILjKOVIĆ MILE

              VRANjE
                                  Jurija Gagrina broj 15

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 03.11.2020. godine do 09.11.2020. godine od 10-12 časova u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )