Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija urbanističkog projekta

01. novembar 2019, Vranje
 • Javna prezentacija urbanističkog projekta
  1/1

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19 –dr.zakon) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

   

  ZA IZGRADNjU MULTIFUNKCIONALNOG SPORTSKOG TERENA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 9840 I 9854/1-DEO KO VRANjE 1,

  PGR ZONE 3 U VRANjU

   

  Obrađivač urbanističkog projekta        :           JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“

                                                                          Ive Lole Ribara broj 1 ,Vranje

   

                          Odgovorni urbanista :  Miodrag Protić dipl.inž.arh.(IK 200 1276 11)

   

                          podnosioc zahteva:                  GRAD VRANjE

                                                                          Kralja Milana broj 1

                                                                          VRANjE

   

              Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

           Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 12.11.2019. godine do 18.11.2019. godine od 12-14hu prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.

           Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat ,kancelarija br.16 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

           Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine  Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )