Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije višeporodičnog stambenog objekta u Ulici Sutjeskinoj

05. decembar 2018, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'',  broj  72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 i 83/18) i u skladu sa članom 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  64/15),

     ORGANIZUJE JAVNU PREZENTACIJU

  URBANISTIČKOG PROJEKTA
  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 5285/1 KO VRANjE 1, U ULICI SUTJESKINA BROJ 22 U VRANjU

                                                                         podnosioc zahteva:STANJKOVIĆ SAŠA
                                                                                                                        VRANjE
                                                                                                        Kozjačka  broj bb

                                                                       investitor: „MISA GROUP“ DOO VRANJE

   


      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 05.12.2018. godine do 11S.12.2018. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet starnici grada Vranja.
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Jovana Antić dipl.inž.arh.