Info vesti

Odeljenja - UP potvrda-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, rekonstrukcija, dogradnja i prenamena stambenog objekta u poslovno-uslužni objekat u Ulici Kneza Miloša

15. novembar 2018, Vranje
 • Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 ,145/14 i83/18 ) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje  P  O  T  V  R  Đ  U  J  E      Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije rekonstrukcija, dogradnja i prenamena stambenog objekat u poslovno-uslužni objekat na katastarskoj parceli broj 5172/4 KO Vranje 1, u Ulici Kneza Miloša broj 52 u Vranju , urađen u skladu sa Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj  31/2010) .
      Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora P.R.“TRADICIJA JUGA“, VRANjE, Partizanski put 8/2 lokal 2, a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting “VeeLeN GROUP” Vranje, broj 100/18 od 15.10.2018.godine.
      Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-213/2018-08/1 od  13.11.2018.godine.
      Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja. • Dokumenti