Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP-izgradnja stambeno-poslovnog oobjekta na katastarskoj parceli 12944 KO Vranje 1

15. novembar 2018, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'',  broj  72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i u  skladu sa članom 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  64/15),


  ORGANIZUJE JAVNU PREZENTACIJU

  URBANISTIČKOG PROJEKTA
  ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA Po+P+3+Pk NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 12944 KO VRANjE 1


                                                                         podnosioc zahteva:    „MM EKO STAN“DOO
                                                                                                                           VRANjE
                                                                                                       Šumatovačka  broj 12      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 15.11.2018. godine do 21.11.2018. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet starnici grada Vranja.
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Jovana Antić dipl.inž.arh.