Info vesti

Odeljenja - UP potvrda-izgradnja poslovno-stambenog bloka ,,Kuso blato"

14. novembar 2017, Vranje
 • Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave  Vranje

                                                        P  O  T  V  R  Đ  U  J  E


  Da je Urbanistički projekat za izgradnju poslovno stambenog bloka „Kuso blato“ u kompleksu UP6 PGR zone 1 u Vranju urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 31/2010).
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev više investitora i to CVETKOVIĆ  MILANKE iz Gornjeg Neradovca, mahala Dapčevac, JOVANOVIĆ BRANISLAVA iz Vranja ,ul. Save Kovačevića broj 30 , ĐORĐEVIĆ  ALEKSANDRA iz Vranja ,Ul. Jovana Jankovića Lunge 3/D , MITIĆ STANKE iz Vranja, Oca Justina Popovića 17/12, DODIĆ GORDANE I SRBOLjUBA iz Gornjeg Neradovca.a od strane strane Preduzeća za projektovanje i inženjering „ART“ o.d. Vranje , broj 53 od 26.10.2017.godine.
  Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-236/2017-08/1 od  09.11.2017.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.