Gradske vesti

Javni poziv za dodelu jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida

13. novembar 2017, Vranje
 • Grad Vranje, Komisija za izbor korisnika jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava radi ostvarivanja prava  za dodelu jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida na teritoriji grada Vranja.

  Prijavu za dodelu jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida mogu podneti pojedinci i domaćinstva u periodu od 13.11.2017. do 27.11.2017. godine, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove:
  - da su državljani Republike Srbije;

  - da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja najmanje dve godine;

  -da imaju dokaz o učešću u ratu, rešenje o invalidnosti ili je član porodice civilne žrtve rata.

  Pored opštih uslova potrebno je da podnosioci zahteva ispunjavaju jedan ili više posebnih uslova, koji su ujedno i kriterijumi za izbor korisnika:

  -samci ili porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima;

  -porodice sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

  -samohrani roditelj sa detetom - decom do 15 godina ili studentom- studentima do 26 godina;

  -porodice sa troje ili više dece do 15 godina;

  -porodice sa trudnicama;

  -bolesni članovi domaćinstva/članovi domaćinstva sa invaliditetom.

  Zahtev se podnosi  na prijavnom obrascu, koji se može preuzeti na šalteru br.1 Uslužnog centra  Gradske uprave grada Vranja, uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:
  - očitana važeća lična karta za sebe i punoletne članove porodičnog domaćinstva, za maloletne izvod iz matične knjige rođenih;

  - za punoletne članove koji nisu u radnom odnosu potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje;

  - potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade (za prethodni mesec);

  - za korisnike novčane socijalne pomoći – važeće rešenje o priznavanju prava na socijalnu novčanu pomoć;

  - za učenike i studente potvrda o školovanju, za penzionere ček od penzije;

  - za dokazivanje srodstva, prilaže se izvod  iz matične knjige rođenih, ili izvod iz matične knjige venčanih;

  - za samohrane roditelje presuda o razvodu braka, potvrda iz Centra za socijalni rad da se jedan roditelj samostalno brine o detetu;

  - izveštaj lekara specijaliste, za dokazivanje trudnoće, telesnog invaliditeta za nekog od članova domaćinstva;

  - rešenje o kategorizaciji dece ometene u razvoju;

  - potvrda Centra za socijalni rad, ili drugog nadležnog organa, za korisnike tuđe nege i pomoći.

  Izbor korisnika vršiće se na osnovu kriterijuma koji su definisani Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu jednokratne pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida na teritioriji grada Vranja. Konačnu Odluku o izboru korisnika donosi Gradsko veće grada Vranja, na osnovu predloga Komisije.